Sahara

Sahara

★★★★★
0 votes
âĪïļ 🔁

ðŸ˜Ē You have problems playing Sahara?

If the game is not working for you, try to refresh the page with CTRL+SHIFT+R.

If is still the same, report the game and we will take care of it!

Thank you for helping out and repair the games! 🛠ïļ
Come back in short time to play it! ðŸĪ—

ðŸŽŪ Sahara

Sahara is one of the most unique puzzle games we have ever had on our website, so precisely for that reason we knew that we had to share it with each and every one of you today, where we are positive you are going to have a really brilliant time, not just with this game, but with all of the other awesome games we will make sure to share with everyone. We thought we would bring this one since it is different from everything else you have gotten used to so far here, and we know that many of you come to our website for fresh experiences. Let us teach you more about the game right here, so that you do not have problems playing! Well, in this game, you are going to have several bombs that you have to defuse, and as levels go by, the level of difficulty in defusing them increases. You are going to use the mouse to do so, interacting with the bomb in order to find clues, and then use them to defuse it. If you do not finish this task before the time goes out, you lose and have to start all over again! Good luck to everyone, and we hope you stick around to see what other cool games we have prepared for you all!

How to play?

Use the mouse.